Oldal kiválasztása
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Általános Rendelkezések

A Kara.O.K. Multimédia Kiadó Bt. (2120 Dunakeszi Dr.Kemény Ferenc utca 10., a továbbiakban Szolgáltató, Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, és megtesz minden olyan az adatvédelemre és biztonságos adatkezelésre vonatkozó biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Kara.O.K. Multimédia Kiadó Bt. www.simpleonlinecashflow.info címen elérhető szolgáltatásainak és termékeinek adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.simpleonlinecashflow.info/naih címen.

1. Az adatkezelés jogalapja

A Kara.O.K. Multimédia Kiadó Bt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • az 1995. évi CXIX. törvényt a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)évi LXVI. törvény
  • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról.
  • az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során továbbá
  • a 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2008. évi XLVIII. törvényt a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairóla 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”)

2. Definíciók

2.1.személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

2.2.hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.3.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.6.adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7.nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9.adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10.adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

2.13.harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.14.harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. Alapelvek a Kara.O.K. Multimédia Kiadó Bt. adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Kara.O.K. Multimédia Kiadó Bt. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a Kara.O.K. Multimédia Kiadó Bt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.2. www.simpleonlinecashflow.info regisztráció, vásárlás

A www.simpleonlinecashflow.info termékeit szolgáltatásait megvásárolni, arra előfizetni csak regisztráció után lehetséges.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, hírlevél küldése.Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail címek, telefonszámok, cégnév, Székhely címe hírlevél feliratkozási hozzájárulás, ÁSZF elfogadása a regisztráció dátuma és időpontja, a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés adatai.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

Adattovábbítás: A személyes adatokat az Adatok módosítása menüben lehet módosítani. A személyes adatok törlését – a számviteli bizonylatok kivételével – a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett elérhetőségeken lehet kérni.

4.2.1. Vásárlások, Előfizetések

Vásárlási feltételek

A SimpleOnlineCashflow (Kara.O.K. Multimédia Kiadó) termékeit,  előfizetős szolgáltatásait a Megrendelési űrlap kitöltésével, majd az adott Megrendelés gomb megnyomásával lehetséges megrendelni.

4.2.2. Fizetés és előfizetések: Ezek után a megadott termékhez tartozó PayPal, online fizető felületre irányítjuk a vásárlót. Itt a PayPal irányelvei szerint szükséges adatok megadása után a PayPal biztonságos fizető felületén keresztül zajlik a fizetési tranzakció a vásárló saját PayPal egyenlegéről, vagy a PayPal számlájához rendelt dombornyomott bankkártyájáról. ( A PayPal által alkalmazott adatkezelési irányelvekről a   címen lehetséges tájékozódni)

4.2.3. A sikeres fizetés tényéről kapott értesítő alapján állítja ki a szolgáltató az e-számlát az E-számla.hu rendszere segítségével.

4.2.4. A sikeres fizetés után a PayPal rendszere visszírányít a SimpleOnlineCashflow felületére, ahol a Szolgáltató információ bekérés útján összeállítja a szükséges profilt, részleteket az adott szolgáltatás elindításához illetve az adott termék elkészítéséhez. Ezek az információk nem személyes jellegűek, a vásárlók beazonossítására nem alkalmasak. Lehetnek közöttük alkalmanként üzleti titoknak minősülő adatok, amelyeket az Adatkezelő szintln bizalmasan kezel, és harmadik félnek nem ad ki, betekintést nem enged.

4.3. www.simpleonlinecashflow.info hírlevél, információs email sorozat, zárt blog felület Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, dátum, időpont. Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig. A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint postai úton a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett címen lehet kérni.

4.4. A szolgáltatás ügyféllevelezései Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás Ügyfélkapcsolat rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel. A Kara.O.K. Multimédia Kiadó Bt. a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

4.5. Egyéb adatkezelések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A Kara.O.K. Multimédia Kiadó Bt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4.6. Social Media, Social Share (Megosztás)

A Felhasználók e-mail címük megadásával, valamint esetenként Facebook/LinkedIn/Twitter fiók regisztrációjukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a Társaság számukra többek között hírlevelet, üzeneteket, sms és email üzeneteket, geolokalizációs üzeneteket és reklámüzeneteket küldjön.

Facebook/LinkedIn/Twitter fiókkal történő regisztráció esetén az Applikáció/Honlap a következő adatokhoz fér hozzá: a Felhasználó publikus adatai, e-mail címe. E-mail címhez csak abban az esetben fér hozzá a Kara.O.K. Multimédia Kiadó Bt., ha ahhoz a Felhasználó az adott közösségi portálon hozzájárult.

Erről az Applikáció/Honlap a legelső indításakor és a Facebook/LinkedIn/Twitter fiókkal kezdeményezett regisztráció során egyértelmű üzenetben tájékoztatja a Felhasználót. Ezért a Felhasználó az Alkalmazás/Honlap használatával kijelenti, hogy tudomásul vette az erre vonatkozó figyelmeztetést és önként döntött az Applikáció/Honlap használatáról.

A Felhasználó kötelessége tájékozódni az adott közösségi portálnál az erre vonatkozó további adatvédelmi irányelvekről. Általánosságban kijelenthető, hogy a Felhasználó a hozzáférés megadását csak úgy tudja visszavonni, ha az Applikációt a Facebook fiókjából törli. Amíg ez nem történik meg, Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adott applikációt, weboldalt működtető Kara.O.K. Multimédia Kiadó Bt. hozzáfér Felhasználó e-mail címéhez és publikus adataihoz, még abban az esetben is, ha Felhasználó törli és/vagy újratelepíti saját készülékén az Applikációt, vagy törölteti a regisztrációját az  erre minden kötelező felületen publikált Leiratkozás linkre kattintva, vagy elküldve egy leiratkoztatást kérő  emailt a megadott email címre.

A Felhasználó számára lehetőség nyílik a SimpleOnlineCashflow.info tartalmak megosztására a következő közösségi oldalakon: Facebok, LinkedIn, Google+ és Twitter, Pinterest továbbá e-mailes megosztásra.

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Kara.O.K. Multimédia Kiadó Bt. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál valamint az Amazon Web Services által műödtetett szervereken találhatók meg. A Kara.O.K. Multimédia Kiadó Bt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. A Kara.O.K. Multimédia Kiadó Bt.  az adatkezelés során megőrzi
e) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
f) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
g) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Kara.O.K. Multimédia Kiadó Bt. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A Kara.O.K. Multimédia Kiadó Bt. által készített alkalmazás és a www.simpleonlinecashflow.info honlapja különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról.

A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket a  Kara.O.K. Multimédia Kiadó Bt. korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni.

A Honlap és/vagy Alkalmazás látogatása és/vagy regisztráció során a Szolgáltató (illetve technikai kiszolgálója) rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a Szolgáltató a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. Ahhoz, hogy a Honlapon minden tartalom megtekinthető legyen, a felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Erre az Alkalmazás/Honlap hatékony működése érdekében van szükség. A cookiek információt szolgáltatnak a látogatóról vagy regisztrált felhasználóról a Honlap/Alkalmazás tulajdonosa számára. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Külső szolgáltatóként a Google Analytics segíti az Alkalmazás/Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. A Google Analytics a Google Inc. tulajdonában lévő webelemző szolgáltatás. A Google Analytics a látogatók beazonosításához úgy nevezett tracking cookie-t használ, továbbá ezek segítségével elemzéseket, kiértékeléseket készít a felhasználó viselkedéséről a Honlap/Alkalmazás tulajdonosa, üzemeltetője részére. A Google Analytics nem rögzít olyan IP adatokat, amelyekkel az Érintett beazonosítható lenne.

Az Alkalmazás/Honlap használatával az Érintett határozott hozzájárulásáról nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a fent említett célokból a Google adatokat gyűjtsön róla és azokat feldolgozza, adatelemzés folyamatának vesse alá, továbbá azokból riportáljon a Szolgáltató irányába. A mérési adatokról, azok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetősége: http://www.google.com/intl/hu_ALL/privacy.html

6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Kara.O.K. Multimédia Kiadó Bt.
Székhely: 2120 Dunakeszi Dr.Kemény Ferenc utca 10.
Cégjegyzékszám: 13 06 050192
A bejegyző bíróság megnevezése: Pest megyei bíróság, mint cégbíróság
Adószám: 21870633-1-13
E-mail: ugyfelszolgalat@onlinestratega.com
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-92675/2016.

7. Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

Név: Kara.O.K. Multimédia Kiadó Bt.
Székhely: 2120 Dunakeszi Dr.Kemény Ferenc utca 10.

Név: Innovo = IMX Marketing International s.r.o.
Székhely:  Szlovákia Kasárenská 1552/26. Stúrovo, 94301

Név: ReallySuccessful Ltd.
Székhely: CAyman National House, 4-8 Hope Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1AQ

Név: cPanel Inc.
Székhely: 3131 West Alabama, BOx 30, Houstonm TX 77098 United States

8. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon. Az érintett kérelmére a Kara.O.K. Multimédia Kiadó Bt., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Kara.O.K. Multimédia Kiadó Bt. költségtérítést állapít meg. A Kara.O.K. Multimédia Kiadó Bt. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

 A Kara.O.K. Multimédia Kiadó Bt. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Kara.O.K. Multimédia Kiadó Bt. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Kara.O.K. Multimédia Kiadó Bt. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A Kara.O.K. Multimédia Kiadó Bt. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06.1.475.7186, 475.7100
Telefax: 06.1.269.3541
E-mail: adatved@obh.hu

Utolsó frissítés: 2016.07.05